Estatutos Capitulo III

CAPÍTULO III

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente ou presidenta, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

 

Artigo 12º.

1.- O presidente/a da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará 4 anos. Será asistido/a nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

2.- O presidente/a terá as seguintes atribucións:

a) Representar a asociación perante calquera organismo público ou privado.

b) Convocar e presidir as sesións que celebre a Xunta Directiva; presidir as sesións da Asemblea Xeral; dirixir as deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade, no caso de empate.

c) Executar os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

d) Ordenar os pagamentos acordados validamente.

e) Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

 

Artigo 13º.

1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente/a da asociación, un vicepresidente/a, un secretario/a, un tesoureiro/a e 3 vocais

2.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.

As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación.

3.- A Xunta Directiva será elixida pola Asemblea Xeral entre as candidaturas que se presenten, nas cales deberán figurar perfectamente determinados e distribuídos os distintos cargos que a compoñen.

Será elixida aquela que obteña a maioría simple dos votos e a súa duración abranguerá un período de 4 anos, aínda que poderá ser obxecto de reelección.

As candidaturas haberán de presentarse ante a Xunta Directiva cunha antelación de 5 días á data de celebración da Asemblea Extraordinaria.

4.- Os cargos cesarán na súa función por:

a) facelemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.

b) renuncia voluntaria.

c) transcurso do prazo para o que foron elixidos.

d) acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por 2/3 dos asociados reunidos en Asamblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto.

A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ao cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ao día do sucesor.

As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre ditos membros até a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.

 

Artigo 14º.- A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:

1. Programar e dirixir as actividades asociativas.

2. Levar a xestión administrativa e económica da asociación.

3. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.

4. Convocar e fixar a data da Asemblea Xeral.

5. Propoñerlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.

6. Designar as comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.

7. Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asemblea Xeral.

8. Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.

9. Propoñer o plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.

10. Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.

11. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación.

Artigo 15º.

1.- A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.

2.- Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

O secretario/a ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións, que se transcribirá ao libro de actas.

 

Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

Artigo 17º.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por todos os integrantes desta. O presidente e o secretario da asemblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva.

Artigo 18º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ao ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ao presidente, autorizado coas sinaturas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.

Artigo 19º.- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde o 1 de decembro até o 31 de xaneiro do ano seguinte. Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva.

A notificación farase nos locais da asociación para as asembleas ordinarias e no domicilio dos asociados para as asembleas extraordinarias.

 

Artigo 20º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:

1. Aprobar o plan de actividades.

2. Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior.

3. Aprobar os presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.

4. Exame e aprobación das cotas.

 

Artigo 21º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:

1. Modificar os estatutos da asociación.

2. Elixir e cesar os integrantes da Xunta Directiva.

3. Aprobar a federación con outras asociacións.

4. Autorizar o alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.

5. Acordar a disolución da asociación.

6. Designar os/as liquidadores/as.

7. Ratificar a expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.

8. Solicitar a declaración de utilidade pública da asociación.

9. Aprobar o regulamento de réxime interno da asociación.

10. As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agardar a súa convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación.

11. Todas as non conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou a Xunta Directiva.

 

Artigo 22º. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes, pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

 

Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes, excepto os relativos aos apartados do 1 ó 7 do artigo 21º, que requirirán maioría de dous terzos. A continuación levaranse os acordos ao libro de actas e asinarao o/a presidente/a, o/a secretario/a da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.

 

Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme aos preceptos anteriores obrigarán a todos os/as asociados/as, incluso aos/ás non asistentes.

As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente procederase por parte do secretario á lectura da acta da asemblea anterior que deberá ser aprobada.

Posteriormente, o secretario procederá a presentar a orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ao debate e á aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.

 

Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

 

Artigo 26º.- 1. O secretario/a recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notificar as convocatorias, custodiar as actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.

2. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario/a, os membros da Xunta Directiva designarán entre os vocais a un que desenvolva esta función.

 

Artigo 27º.- 1. O tesoureiro/a recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como as contas de resultados e balances.
2. O tesoureiro ten a obriga de proceder ao peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da asociación nos quince días anteriores á celebración da asemblea ordinaria.

Próximos actos

  • Conferencia de Héitor Picallo Fuentes sobre “Os castelos de Galicia”. +

    XUÑO Día 18 de xuño, martes Conferencia de Héitor Picallo Fuentes sobre “Os castelos de Galicia”.   Ler Máis
  • Viaxe para ver o castelo de Pambre a Casa Torre de Xiá Museo Etnográfico de San Paio de Narla e o mosteiro de Sobrado dos Monxes +

    Día 22, sábado Viaxe para ver o castelo de Pambre a Casa Torre de Xiá Museo Etnográfico de San Paio Ler Máis
  • 1

O RAMO

ACCESO